Untitled Document
         
สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
       
ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตู้ ปณ. 131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 
ทศท. 0-7326-2661, 0-7326-2675 ทบ . 46003, 46004 อีเมล์ isoc4hr@southpeace.go.th, isoc4hr@gmail.com
       
 
 

ชื่อผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :